CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐT & TM CÔNG SANG
0913 001 146
cosavn@gmail.com

   THƯƠNG HIỆU
    SẢN PHẨM CHÍNH

   HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

   Sản phẩm đo lường

Danh sách model SPG Motor Công Sang có thể cung cấp cho bạn

Công Sang là nhà cung cấp hàng đầu các thiết bị điện công nghiệp và điện tử đáp ứng mọi nhu cầu về vật tư của bạn

Dưới đây là danh model SPD 

MOTOR
A-1. 1PHASE, 220-240V, 50Hz
  S6I06GXCE
  S7I15GXCE
  S8I15GXCE
  S8I25GXCE
  S9I40GXLCE
  S9I40GXHCE
  S9I60GXLCE
  S9I60GXHCE
  S9I90GXLCE 
  S9I90GXHCE 
  S9I120GXCE 
  S9I180GXCE 
A-2. 3PHASE, 220V, 50/60Hz (GT = GU)
  S8I25GTCE
  S9I40GTLCE
  S9I40GTHCE
  S9I60GTLCE
  S9I60GTHCE
  S9I90GTLCE
  S9I90GTHCE
  S9I150GTCE
  S9I180GTCE
A-3. 3PHASE, 380-440V, 50/60Hz
  S8I25GSCE
  S9I40GSLCE
  S9I40GSHCE
  S9I60GSLCE
  S9I60GSHCE
  S9I90GSLCE
  S9I90GSHCE
B. REVERSIBLE MOTOR
B-1. 1PHASE, 220-240V, 50Hz
  S6R06GXCE
  S7R15GXCE
  S8R15GXCE
  S8R25GXCE
  S9R40GXLCE
  S9R40GXHCE
  S9R60GXLCE
  S9R60GXHCE
  S9R90GXLCE
  S9R90GXHCE
TERMINAL BOX TYPE MOTOR
A-1. 1PHASE, 220-240V, 50Hz
  S6I06GX-TCE
  S7I15GX-TCE
  S8I15GX-TCE
  S8I25GX-TCE
  S9I40GXL-TCE
  S9I40GXH-TCE
  S9I60GXL-TCE
  S9I60GXH-TCE
  S9I90GXL-TCE
  S9I90GXH-TCE
A-2. 3PHASE, 220V, 50/60Hz (GT = GU)
  S8I25GT-TCE
  S9I40GTL-TCE
  S9I40GTH-TCE
  S9I60GTL-TCE
  S9I60GTH-TCE
  S9I90GTL-TCE
  S9I90GTH-TCE
  S9I150GT-TCE
A-3. 3PHASE, 380-440V, 50/60Hz
  S8I25GS-TCE
  S9I40GSL-TCE
  S9I40GSH-TCE 
  S9I60GSL-TCE
  S9I60GSH-TCE
  S9I90GSL-TCE
  S9I90GSH-TCE
  S9I150GS-TCE
B. REVERSIBLE MOTOR
B-1. 1PHASE, 220-240V, 50Hz
  S6R06GX-TCE
  S7R15GX-TCE
  S8R15GX-TCE
  S8R25GX-TCE
  S9R40GXL-TCE
  S9R40GXH-TCE
  S9R60GXL-TCE
  S9R60GXH-TCE
  S9R90GXL-TCE
  S9R90GXH-TCE
♠ BRAKE TYPE MOTOR
C-1. 1PHASE, 220-240V, 50Hz
  S6R06GX-ECE
  S7R15GX-ECE
  S8R15GX-ECE
  S8R25GX-ECE
  S9R40GXL-ECE
  S9R40GXH-ECE
  S9R60GXL-ECE
  S9R60GXH-ECE
  S9R90GXL-ECE
  S9R90GXH-ECE
C-2. 3PHASE, 220V, 50/60Hz (GT = GU)
  S8I25GT-ECE
  S9I40GTL-ECE
  S9I40GTH-ECE
  S9I60GTL-ECE
  S9I60GTH-ECE
  S9I90GTL-ECE 
  S9I90GTH-ECE
C-3. 3PHASE, 380-440V, 50/60Hz
  S8I25GS-ECE
  S9I40GSL-ECE
  S9I40GSH-ECE
  S9I60GSL-ECE
  S9I60GSH-ECE
  S9I90GSL-ECE
  S9I90GSH-ECE
SPEED CONTROL TYPE MOTOR
  SUA6I06GX-V12
  SUA7I15GX-V12
  SUA8I15GX-V12
  SUA8I25GX-V12
  SUA9I40GXL-V12
  SUA9I40GXH-V12
  SUA9I60GXL-V12
  SUA9I60GXH-V12
  SUA9I90GXL-V12
  SUA9I90GXH-V12
  SUA9I180GB-V12CE
4-1. UNIT TYPE SPPED CONTROL MOTOR
A. 1PHASE, 220-240V, 50Hz
  S6I06GX-V12CE
  S7I15GX-V12CE
  S8I15GX-V12CE
  S8I25GX-V12CE
  S9I40GXL-V12CE
  S9I40GXH-V12CE 
  S9I60GXL-V12CE
  S9I60GXH-V12CE
  S9I90GXL-V12CE
  S9I90GXH-V12CE
  S9I180GB-V12CE
4-2. UNIT TYPE SPPED CONTROLLER
  SUA06IX-V12 ~SUA90IX-V12
  SUD06IX-V12~SUD90IX-V12
  SUA180IB-V12
5. SOCKET TYPE SPEED COTROL MOTOR
:CONTINUOUS RATING (6W-90W)
A-1. 1PHASE, 220-240V, 50Hz : SR TYPE
  S6I06GX-S12CE
  S7I15GX-S12CE
  S8I15GX-S12CE
  S8I25GX-S12CE
  S9I40GXL-S12CE
  S9I40GXH-S12CE
  S9I60GXL-S12CE
  S9I60GXH-S12CE
  S9I90GXL-S12CE
  S9I90GXH-S12CE
A-2. 1PHASE, 220-240V, 50Hz : SS TYPE
  S6I06GX-S24CE
  S7I15GX-S24CE
  S8I15GX-S24CE
  S8I25GX-S24CE
  S9I40GXL-S24CE
  S9I40GXH-S24CE
  S9I60GXL-S24CE
  S9I60GXH-S24CE
  S9I90GXL-S24CE
  S9I90GXH-S24CE
B-1. REVERSIBLE 1PHASE, 220-240V, 50Hz : SR TYPE
  S6R06GX-S12CE
  S7R15GX-S12CE
  S8R15GX-S12CE
  S8R25GX-S12CE
  S9R40GXL-S12CE
  S9R40GXH-S12CE
  S9R60GXL-S12CE
  S9R60GXH-S12CE
  S9R90GXL-S12CE
  S9R90GXH-S12CE
B-2. REVERSIBLE 1PHASE, 220-240V, 50Hz : SS TYPE
  S6R06GX-S24CE
  S7R15GX-S24CE
  S8R15GX-S24CE
  S8R25GX-S24CE
  S9R40GXL-S24CE
  S9R40GXH-S24CE
  S9R60GXL-S24CE
  S9R60GXH-S24CE
  S9R90GXL-S24CE
  S9R90GXH-S24CE
6. SPEED CONTROL & ELECTROMAGNETIC BRAKE MOTOR
:30 MIN RATING (6W-40W)
A. 1PHASE, 220-240V, 50Hz
  S6R06GX-ES12CE
  S7R15GX-ES12CE
  S8R15GX-ES12CE
  S8R25GX-ES12CE
  S9R40GXL-ES12CE
  S9R40GXH-ES12CE
  S9R60GXL-ES12CE
  S9R60GXH-ES12CE
  S9R90GXL-ES12CE
  S9R90GXH-ES12CE
7. SPEED CONTROLLER
7-1. SOCKET TYPE- 'SR TYPE'
  SRX01CE (6W)
  SRX02CE (15W-90W)
7-2. SOCKET TYPE- 'SS TYPE'
  SSX01-SRSS (6W-15W)
  SSX02-SRSS (25W-40W)
  SSX03-SRSS (6W-90W)
7-3. BRAKE PACK
A. CONTACT REALY TYPE
  SBX-IR (6W-90W)
B. NON CONTACT REALY TYPE
  SBX-NCR (6W-90W)
  SBX-ENCR
♠ DC MOTOR
A.6W-15W
  S6D15 - 12A
  S6D15 - 24A
  S6D15 - 90A
B.25W-40W
  S8D25 - 12A
  S8D25 - 24A
  S8D25 - 90A
  S8D40- 12A
  S8D40 - 24A
  S8D40 - 90A
  S8D40 - 180A
C.40W
  S9D40 - 12B
  S9D40 - 24B
  S9D40 - 90B
  S9D40 - 180B
D.60W
  S9D60 - 12CH
  S9D60 - 24CH
  S9D60 - 90CH
  S9D60 - 180C
E.90W
  S9D90 - 12CH
  S9D90 - 24CH
  S9D90 - 90CH
F.120W
  S9D120 - 12CH
  S9D120 - 24CH
  S9D120 - 90CH
G.150W
  S9D150 - 12HH
  S9D150 - 24HH
  S9D150 - 90HH
  S9D150 - 180HH
H. 200W
  S9D200-**CH
I. 250W
  S9D250-**CH
J. 300W
  S9D300-**CH
♠ GEAR BOX
A. 6W (60mm)
A-1. ALL BALL BEARING TYPE
  S6DA3B1~S6DA18B1
  S6DA20B1~S6DA40B1
  S6DA50B1~S6DA200B1
A-2. MIXED TYPE
  S6DA3B~S6DA18B
  S6DA20B~S6DA40B
  S6DA50B~S6DA200B
A-3. METAL BEARING TYPE
  S6DA3M~S6DA18M
  S6DA20M~S6DA40M
  S6DA50M~S6DA200M
B. 15W (70mm)
B-1. ALL BALL BEARING TYPE
  S7KA3B1~S7KA18B1
  S7KA20B1~S7KA40B1
  S7KA50B1~S7KA200B1
B-2. MIXED TYPE
  S7KA3B~S7KA18B
  S7A20B~S7KA40B
  S7KA50B~S7KA200B
C.15W (80mm), 25W
C-1. ALL BALL BEARING TYPE
  S8KA3B1~S8KA18B1
  S8KA20B1~S8KA40B1
  S8KA50B1~S8KA200B1
C-2. MIXED TYPE
  S8KA3B~S8KA18B
  S8KA20B~S8KA40B
  S8KA50B~S8KA200B
C-3. METAL BEARING TYPE
  S8KA3M~S8KA18M
  S8KA20M~S8KA40M
  S8KA50M~S8KA200M
D. 40W (90mm)
D-1. ALL BALL BEARING TYPE
  S9KB3B1L~S9KB18B1L
  S9KB3B1H~S9KB18B1H
  S9KB20B1L~S9KB40B1L
  S9KB20B1H~S9KB40B1H
  S9KB50B1L~S9KB200B1L
  S9KB50B1H~S9KB200B1H
D-2. MIXED TYPE
  S9KB3BL~S9KB18BL
  S9KB3BH~S9KB18BH
  S9KB20BL~S9KB40BL
  S9KB20BH~S9KB40BH
  S9KB50BL~S9KB200BL
  S9KB50BH~S9KB200BH
D-3. METAL BEARING TYPE
  S9KB3ML~S9KB18ML
  S9KB3MH~S9KB18MH
  S9KB20ML~S9KB40ML
  S9KB20MH~S9KB40MH
  S9KB50ML~S9KB200ML
  S9KB50MH~S9KB200MH
E. 60W, 90W (90mm) -ALL BALL BEARING
E-1. GENERAL TYPE
  S9KC3BL~S9KC10BL
  S9KC3BH~S9KC10BH
  S9KC12.5BL~S9KC20BL
  S9KC12.5BH~S9KC20BH
  S9KC25BL~S9KC60BL
  S9KC25BH~S9KC60BH
  S9KC75BL~S9KC200BL
  S9KC75BH~S9KC200BH
E-2. FLANGE TYPE
  S9KC3BL-S~S9KC10BL-S
  S9KC3BH-S~S9KC10BH-S
  S9KC12.5BL-S~S9KC20BL-S
  S9KC12.5BH-S~S9KC20BH-S
  S9KC25BL-S~S9KC60BL-S
  S9KC25BH-S~S9KC60BH-S
  S9KC75BL-S~S9KC200BL-S
  S9KC75BH-S~S9KC200BH-S
E-3. HEAVY DUTY TYPE (ALL BALL BEARING & HEAVY IMPACT)
  S9KD3B~S9KD10B
  S9KD12.5B~S9KD20B
  S9KD25B~S9KD60B
  S9KD75B~S9KD200B
F. INTER-DECIMAL GEARHEAD ( 6W~90W)
  S6GX10B (6W)
  S8GX10B (15W, 20W)
  S9GX10BL (40W)
  S9GX10BH (40W)
  S9GX10BL-S (60W-90W)
  S9GX10BH-S (60W-90W)
G. 120W~ 200W (90mm) -ALL BALL BEARING, ALL HEAVY IMPACT
  S9KH3B~S9KH10B
  S9KH12.5B~S9KH20B
  S9KH25B~S9KH60B
  S9KH75B~S9KH200B
♠ OPTION
A. MOUNTING PLATE
A-1. 60mm : 6W
  SPL-6A
A-2. 70mm : 15W
  SPL-7A
A-3. 80mm : 15W - 25W
  SPL-8A
A-4. 90mm : 40W - 120W
  SPL-9A
A-5. 90mm : 40W - 120W -STRONGER MOUNTING
  SPL-9SA
A-6. 90mm : 150W - 200W
  SPL-9SB
B. EXTENTION CABLE
0.5m / 1.0m / 1.5m / 2.0m
  SOEW-05
  SOEW-10
  SOEW-15
  SOEW-20
C. SURGE ABSORBER
250V / 500V
  SK1202-25
  SK1202-50
D. EXTENTION SPEED CONTROLLER
10K/ 20K
  SVR10KH
  SVR20KH
E. BRAKING EXTERNAL RESISTOR
  SR05H10
  SR10H10
  SR50H10
  SR30H20
  SR50H20
  SR30H50
F. FREQUENCY INVERTERS
  SVF001L21A
  SVF40W21A

Danh sách model SPG Motor Công Sang có thể cung cấp cho bạn

Công Sang là nhà cung cấp hàng đầu các thiết bị điện công nghiệp và điện tử đáp ứng mọi nhu cầu về vật tư của bạn

Dưới đây là danh model SPD 

MOTOR
A-1. 1PHASE, 220-240V, 50Hz
  S6I06GXCE
  S7I15GXCE
  S8I15GXCE
  S8I25GXCE
  S9I40GXLCE
  S9I40GXHCE
  S9I60GXLCE
  S9I60GXHCE
  S9I90GXLCE 
  S9I90GXHCE 
  S9I120GXCE 
  S9I180GXCE 
A-2. 3PHASE, 220V, 50/60Hz (GT = GU)
  S8I25GTCE
  S9I40GTLCE
  S9I40GTHCE
  S9I60GTLCE
  S9I60GTHCE
  S9I90GTLCE
  S9I90GTHCE
  S9I150GTCE
  S9I180GTCE
A-3. 3PHASE, 380-440V, 50/60Hz
  S8I25GSCE
  S9I40GSLCE
  S9I40GSHCE
  S9I60GSLCE
  S9I60GSHCE
  S9I90GSLCE
  S9I90GSHCE
B. REVERSIBLE MOTOR
B-1. 1PHASE, 220-240V, 50Hz
  S6R06GXCE
  S7R15GXCE
  S8R15GXCE
  S8R25GXCE
  S9R40GXLCE
  S9R40GXHCE
  S9R60GXLCE
  S9R60GXHCE
  S9R90GXLCE
  S9R90GXHCE
TERMINAL BOX TYPE MOTOR
A-1. 1PHASE, 220-240V, 50Hz
  S6I06GX-TCE
  S7I15GX-TCE
  S8I15GX-TCE
  S8I25GX-TCE
  S9I40GXL-TCE
  S9I40GXH-TCE
  S9I60GXL-TCE
  S9I60GXH-TCE
  S9I90GXL-TCE
  S9I90GXH-TCE
A-2. 3PHASE, 220V, 50/60Hz (GT = GU)
  S8I25GT-TCE
  S9I40GTL-TCE
  S9I40GTH-TCE
  S9I60GTL-TCE
  S9I60GTH-TCE
  S9I90GTL-TCE
  S9I90GTH-TCE
  S9I150GT-TCE
A-3. 3PHASE, 380-440V, 50/60Hz
  S8I25GS-TCE
  S9I40GSL-TCE
  S9I40GSH-TCE 
  S9I60GSL-TCE
  S9I60GSH-TCE
  S9I90GSL-TCE
  S9I90GSH-TCE
  S9I150GS-TCE
B. REVERSIBLE MOTOR
B-1. 1PHASE, 220-240V, 50Hz
  S6R06GX-TCE
  S7R15GX-TCE
  S8R15GX-TCE
  S8R25GX-TCE
  S9R40GXL-TCE
  S9R40GXH-TCE
  S9R60GXL-TCE
  S9R60GXH-TCE
  S9R90GXL-TCE
  S9R90GXH-TCE
♠ BRAKE TYPE MOTOR
C-1. 1PHASE, 220-240V, 50Hz
  S6R06GX-ECE
  S7R15GX-ECE
  S8R15GX-ECE
  S8R25GX-ECE
  S9R40GXL-ECE
  S9R40GXH-ECE
  S9R60GXL-ECE
  S9R60GXH-ECE
  S9R90GXL-ECE
  S9R90GXH-ECE
C-2. 3PHASE, 220V, 50/60Hz (GT = GU)
  S8I25GT-ECE
  S9I40GTL-ECE
  S9I40GTH-ECE
  S9I60GTL-ECE
  S9I60GTH-ECE
  S9I90GTL-ECE 
  S9I90GTH-ECE
C-3. 3PHASE, 380-440V, 50/60Hz
  S8I25GS-ECE
  S9I40GSL-ECE
  S9I40GSH-ECE
  S9I60GSL-ECE
  S9I60GSH-ECE
  S9I90GSL-ECE
  S9I90GSH-ECE
SPEED CONTROL TYPE MOTOR
  SUA6I06GX-V12
  SUA7I15GX-V12
  SUA8I15GX-V12
  SUA8I25GX-V12
  SUA9I40GXL-V12
  SUA9I40GXH-V12
  SUA9I60GXL-V12
  SUA9I60GXH-V12
  SUA9I90GXL-V12
  SUA9I90GXH-V12
  SUA9I180GB-V12CE
4-1. UNIT TYPE SPPED CONTROL MOTOR
A. 1PHASE, 220-240V, 50Hz
  S6I06GX-V12CE
  S7I15GX-V12CE
  S8I15GX-V12CE
  S8I25GX-V12CE
  S9I40GXL-V12CE
  S9I40GXH-V12CE 
  S9I60GXL-V12CE
  S9I60GXH-V12CE
  S9I90GXL-V12CE
  S9I90GXH-V12CE
  S9I180GB-V12CE
4-2. UNIT TYPE SPPED CONTROLLER
  SUA06IX-V12 ~SUA90IX-V12
  SUD06IX-V12~SUD90IX-V12
  SUA180IB-V12
5. SOCKET TYPE SPEED COTROL MOTOR
:CONTINUOUS RATING (6W-90W)
A-1. 1PHASE, 220-240V, 50Hz : SR TYPE
  S6I06GX-S12CE
  S7I15GX-S12CE
  S8I15GX-S12CE
  S8I25GX-S12CE
  S9I40GXL-S12CE
  S9I40GXH-S12CE
  S9I60GXL-S12CE
  S9I60GXH-S12CE
  S9I90GXL-S12CE
  S9I90GXH-S12CE
A-2. 1PHASE, 220-240V, 50Hz : SS TYPE
  S6I06GX-S24CE
  S7I15GX-S24CE
  S8I15GX-S24CE
  S8I25GX-S24CE
  S9I40GXL-S24CE
  S9I40GXH-S24CE
  S9I60GXL-S24CE
  S9I60GXH-S24CE
  S9I90GXL-S24CE
  S9I90GXH-S24CE
B-1. REVERSIBLE 1PHASE, 220-240V, 50Hz : SR TYPE
  S6R06GX-S12CE
  S7R15GX-S12CE
  S8R15GX-S12CE
  S8R25GX-S12CE
  S9R40GXL-S12CE
  S9R40GXH-S12CE
  S9R60GXL-S12CE
  S9R60GXH-S12CE
  S9R90GXL-S12CE
  S9R90GXH-S12CE
B-2. REVERSIBLE 1PHASE, 220-240V, 50Hz : SS TYPE
  S6R06GX-S24CE
  S7R15GX-S24CE
  S8R15GX-S24CE
  S8R25GX-S24CE
  S9R40GXL-S24CE
  S9R40GXH-S24CE
  S9R60GXL-S24CE
  S9R60GXH-S24CE
  S9R90GXL-S24CE
  S9R90GXH-S24CE
6. SPEED CONTROL & ELECTROMAGNETIC BRAKE MOTOR
:30 MIN RATING (6W-40W)
A. 1PHASE, 220-240V, 50Hz
  S6R06GX-ES12CE
  S7R15GX-ES12CE
  S8R15GX-ES12CE
  S8R25GX-ES12CE
  S9R40GXL-ES12CE
  S9R40GXH-ES12CE
  S9R60GXL-ES12CE
  S9R60GXH-ES12CE
  S9R90GXL-ES12CE
  S9R90GXH-ES12CE
7. SPEED CONTROLLER
7-1. SOCKET TYPE- 'SR TYPE'
  SRX01CE (6W)
  SRX02CE (15W-90W)
7-2. SOCKET TYPE- 'SS TYPE'
  SSX01-SRSS (6W-15W)
  SSX02-SRSS (25W-40W)
  SSX03-SRSS (6W-90W)
7-3. BRAKE PACK
A. CONTACT REALY TYPE
  SBX-IR (6W-90W)
B. NON CONTACT REALY TYPE
  SBX-NCR (6W-90W)
  SBX-ENCR
♠ DC MOTOR
A.6W-15W
  S6D15 - 12A
  S6D15 - 24A
  S6D15 - 90A
B.25W-40W
  S8D25 - 12A
  S8D25 - 24A
  S8D25 - 90A
  S8D40- 12A
  S8D40 - 24A
  S8D40 - 90A
  S8D40 - 180A
C.40W
  S9D40 - 12B
  S9D40 - 24B
  S9D40 - 90B
  S9D40 - 180B
D.60W
  S9D60 - 12CH
  S9D60 - 24CH
  S9D60 - 90CH
  S9D60 - 180C
E.90W
  S9D90 - 12CH
  S9D90 - 24CH
  S9D90 - 90CH
F.120W
  S9D120 - 12CH
  S9D120 - 24CH
  S9D120 - 90CH
G.150W
  S9D150 - 12HH
  S9D150 - 24HH
  S9D150 - 90HH
  S9D150 - 180HH
H. 200W
  S9D200-**CH
I. 250W
  S9D250-**CH
J. 300W
  S9D300-**CH
♠ GEAR BOX
A. 6W (60mm)
A-1. ALL BALL BEARING TYPE
  S6DA3B1~S6DA18B1
  S6DA20B1~S6DA40B1
  S6DA50B1~S6DA200B1
A-2. MIXED TYPE
  S6DA3B~S6DA18B
  S6DA20B~S6DA40B
  S6DA50B~S6DA200B
A-3. METAL BEARING TYPE
  S6DA3M~S6DA18M
  S6DA20M~S6DA40M
  S6DA50M~S6DA200M
B. 15W (70mm)
B-1. ALL BALL BEARING TYPE
  S7KA3B1~S7KA18B1
  S7KA20B1~S7KA40B1
  S7KA50B1~S7KA200B1
B-2. MIXED TYPE
  S7KA3B~S7KA18B
  S7A20B~S7KA40B
  S7KA50B~S7KA200B
C.15W (80mm), 25W
C-1. ALL BALL BEARING TYPE
  S8KA3B1~S8KA18B1
  S8KA20B1~S8KA40B1
  S8KA50B1~S8KA200B1
C-2. MIXED TYPE
  S8KA3B~S8KA18B
  S8KA20B~S8KA40B
  S8KA50B~S8KA200B
C-3. METAL BEARING TYPE
  S8KA3M~S8KA18M
  S8KA20M~S8KA40M
  S8KA50M~S8KA200M
D. 40W (90mm)
D-1. ALL BALL BEARING TYPE
  S9KB3B1L~S9KB18B1L
  S9KB3B1H~S9KB18B1H
  S9KB20B1L~S9KB40B1L
  S9KB20B1H~S9KB40B1H
  S9KB50B1L~S9KB200B1L
  S9KB50B1H~S9KB200B1H
D-2. MIXED TYPE
  S9KB3BL~S9KB18BL
  S9KB3BH~S9KB18BH
  S9KB20BL~S9KB40BL
  S9KB20BH~S9KB40BH
  S9KB50BL~S9KB200BL
  S9KB50BH~S9KB200BH
D-3. METAL BEARING TYPE
  S9KB3ML~S9KB18ML
  S9KB3MH~S9KB18MH
  S9KB20ML~S9KB40ML
  S9KB20MH~S9KB40MH
  S9KB50ML~S9KB200ML
  S9KB50MH~S9KB200MH
E. 60W, 90W (90mm) -ALL BALL BEARING
E-1. GENERAL TYPE
  S9KC3BL~S9KC10BL
  S9KC3BH~S9KC10BH
  S9KC12.5BL~S9KC20BL
  S9KC12.5BH~S9KC20BH
  S9KC25BL~S9KC60BL
  S9KC25BH~S9KC60BH
  S9KC75BL~S9KC200BL
  S9KC75BH~S9KC200BH
E-2. FLANGE TYPE
  S9KC3BL-S~S9KC10BL-S
  S9KC3BH-S~S9KC10BH-S
  S9KC12.5BL-S~S9KC20BL-S
  S9KC12.5BH-S~S9KC20BH-S
  S9KC25BL-S~S9KC60BL-S
  S9KC25BH-S~S9KC60BH-S
  S9KC75BL-S~S9KC200BL-S
  S9KC75BH-S~S9KC200BH-S
E-3. HEAVY DUTY TYPE (ALL BALL BEARING & HEAVY IMPACT)
  S9KD3B~S9KD10B
  S9KD12.5B~S9KD20B
  S9KD25B~S9KD60B
  S9KD75B~S9KD200B
F. INTER-DECIMAL GEARHEAD ( 6W~90W)
  S6GX10B (6W)
  S8GX10B (15W, 20W)
  S9GX10BL (40W)
  S9GX10BH (40W)
  S9GX10BL-S (60W-90W)
  S9GX10BH-S (60W-90W)
G. 120W~ 200W (90mm) -ALL BALL BEARING, ALL HEAVY IMPACT
  S9KH3B~S9KH10B
  S9KH12.5B~S9KH20B
  S9KH25B~S9KH60B
  S9KH75B~S9KH200B
♠ OPTION
A. MOUNTING PLATE
A-1. 60mm : 6W
  SPL-6A
A-2. 70mm : 15W
  SPL-7A
A-3. 80mm : 15W - 25W
  SPL-8A
A-4. 90mm : 40W - 120W
  SPL-9A
A-5. 90mm : 40W - 120W -STRONGER MOUNTING
  SPL-9SA
A-6. 90mm : 150W - 200W
  SPL-9SB
B. EXTENTION CABLE
0.5m / 1.0m / 1.5m / 2.0m
  SOEW-05
  SOEW-10
  SOEW-15
  SOEW-20
C. SURGE ABSORBER
250V / 500V
  SK1202-25
  SK1202-50
D. EXTENTION SPEED CONTROLLER
10K/ 20K
  SVR10KH
  SVR20KH
E. BRAKING EXTERNAL RESISTOR
  SR05H10
  SR10H10
  SR50H10
  SR30H20
  SR50H20
  SR30H50
F. FREQUENCY INVERTERS
  SVF001L21A
  SVF40W21A
THÔNG TIN LIÊN HỆ THÔNG TIN WEBSITE THÔNG TIN THÊM
Địa chỉ: Số 20 ngách 95/65A/10, ngõ 95 Thúy Lĩnh - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 0913 001 146
Email: cosavn@gmail.com
Skype: cosavnn
QQ: 3132168960

  
  

COSAVN
Địa chỉ: Số 20 ngách 95/65A/10, ngõ 95 Thúy Lĩnh
Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 0913 001 146
Email: cosavn@gmail.com

28 Tháng Giêng 2023    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by www.cosavn.com | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin